Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.10.2010]

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

На 28 октомври от 9,30 часа местната власт в Болярово проведе своето редовно тридесет и девето заседание. На него общинските съветници обсъдиха и приеха отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. На разискване бяха подложени, а след това гласувани както отчетът на вестник „Крайгранична искра” за отразяване на проблемите в общината и работата на общинската администрация с предложение за бюджет за 2011 г., така и отчетът за социалните дейности в общината по Обществената трапезария, Дневния център за стари хора в гр. Болярово и Дома за стари хора в с. Воден. Дискутира се и се прие и отчетът за работата на кмета на кметство Стефан Караджово Трифон Милчев.

В процеса на своята работа общинските съветници обсъдиха и гласуваха докладни записки относно: предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/, общинска собственост, на територията на общината; отмяна на чл. 45, ал. 1 от Наредба № 9 на Общински съвет – Болярово за реда и условията за издаване на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи; подписване на споразумение по програма „Глобални библиотеки – България”; кандидатстване на община Болярово по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4, операция 4.1, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с проекти: „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово” и „Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово и село Воден”; предложение на Областния управител на основание чл. 198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация по ВиК – Ямбол на заседание на 12.11.2010 г. и съгласуване позиция и мандат по поставените въпроси от дневния ред на общото събрание от Общински съвет на община Болярово; съгласие за кандидатстване в партньорство с община Стралджа и община Тунджа с проектно предложение в рамките на приоритетна ос I „Добро управление”, приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия: BG 051PО002/10/1.3-04; кандидатстване на община Болярово по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект „Изграждане на екопътека с места за отдих в с. Воден, община Болярово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ