Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.10.2010]

„ДЕЦАТА- НАША ОБИЧ И ТРЕВОГА”

Бинка Величкова

Нов проект под този наслов беше представен на 20 октомври 2010 година в залата на Младежкия дом- град Болярово. Трудното и тревожно време, в което живеем, налага приоритети, сред които съдбата на децата ни трябва да бъде грижа на цялото общество.

Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София.

Обявен е конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно положение. На 12 юли 2010 година експертен екип от института „Отворено общество” посещава град Болярово и е проведена среща с реализаторския екип, в която участват и представители на групата в неравностойно положение. Посещението и разговорите оказват благотворно отражение и е взето решение за финансиране на проектната идея.

Изпълнител на проекта е общинското училищно настоятелство на училищата и детските градини в община Болярово. Партньори: община Болярово, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово, ОУ „Стефан Караджа”- село Стефан Караджово. А ето и съставът на екипа за реализиране на този актуален и високохуманен по своето предназначение проект. Ръководител- София Минева; научен ръководител- доц. д-Р Стефка Динчийска; специалисти за работа с децата: Мария Маринова и Милена Манолова; планински водач- Димитър Дичев; счетоводител- Галина Димитрова.

Чрез обстойна презентация ръководителят на проекта С. Минева запозна присъстващите учители, ученици, родители и общественици с целите, дейностите и очакваните резултати.

Общите цели на проекта включват желанието на изпълнителите той да допринесе за социалното и духовното приобщаване на деца в риск по време на финансова и икономическа криза. Освен това – да се създадат условия за премахване на отчуждението, агресията и нарушената комуникация между родители и деца и да се предотврати евентуалното себенараняващо и деструктивно поведение при децата.

Набелязани са и множество специфични цели, които преследва този проект.А именно: да се намалят случаите на недостатъчни грижи, насилие и изоставяне на деца; превенция на девиантното поведение и травматични последствия за деца в риск и повишаване на техните способности да управляват свободното си време; да се предотврати последващото настаняване на деца в институции; да стимулира адаптирането и въвеждането на разнообразни своевременни модели и практики за подкрепа на деца и семейства, които се основават на силните им страни; повишаване на родителската отговорност и капацитет при отглеждането и възпитаването на децата.; да се стимулира ранното идентифициране и интервенция в случаите, когато има признаци и сигнали за дете в риск; да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, свързани с добруването на децата и отглеждането им в спокойна семейна среда; да стимулира адаптирането и въвеждането на разнообразни съвременни модели и практики за подкрепата на деца, застрашени от отпадане от училище.

Богата и пъстра е гамата от дейности , произтичащи от формулираните цели. Сред тях са: провеждане на анкети с ученици, учители и родители; общинска конференция на тема „Да защитим нашите деца заедно”; изготвяне на общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието; провеждане на конкурс за рисунка и организиране на консултативен кабинет за родители; провеждане на лектория и беседи с учениците, както и на семинар с родители, тренинг с учителите; организиране на планински излет.

Госпожа Милена Манолова презентира мотивите, довели до изготвяне на проекта. Тя изтъкна, че през последните години все по-често се наблюдават явления като отпадане на ученици от училище, ниска мотивация за учене, агресия. Причините за това са многоаспектни, а за разрешаването на проблемите са нужни съвместните усилия на държавата, училището, семейството и всички останали институции, имащи отношение към обучението и възпитанието на подрастващите. Направените анализи сочат,че на територията на общината ни съществува голяма група деца в риск. Налице е криза на основните нравствени и социални ценности. Дестабилизацията на социалната политика, икономическата криза, безработицата, системното обедняване на населението, както и други негативни фактори в обществото резонират върху детската душевност и оказват своето отрицателно въздействие. Всичко това неминуемо води до изкривяване на ценностната система на подрастващите, в резултат на което се стига до противообществени прояви от тяхна страна.

С изпълнението на проекта ще се даде възможност всяка от групите(деца, учители, родители) да получи специализирана помощ- от юристи, педагози, психолози и т.н. А това несъмнено ще доведе до снижаване на агресията сред децата и до интегрирането им към основните нравствени опори на обществото.

Изказвания във връзка с предстоящата работа по проекта и с неговото значение направиха и останалите членове на екипа: М. Маринова и Д. Дичев.

Общо 60 деца от град Болярово и 30 от село Стефан Караджово ще бъдат включени в целевата група.

Времетраенето на проекта е 6 месеца- с начало 1 ноември 2010 г. и финал 30 април 2011 г.

Несъмнено разработването и реализирането на единен такъв проект не просто ще обогати в психологически план възпитанието на децата, но и би спомогнал за тяхното социализиране, за изграждането на механизъм за самоконтрол в битовото им ежедневие. Ето защо очакваните резултати няма да закъснеят. Въпрос на време, амбиции, възможности и..оптимизъм!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ