Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.08.2010]

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 6 август 2010 г. се проведе извънредно тридесет и шесто заседание на Общински съвет – град Болярово.

На него беше гласувана единствено докладната, внесена от Христо Христов- кмет на общината, касаеща актуализацията на бюджета за 2010 г.

По прихода в размер: било 4 700 000 лв. става 4 522 721, като това включва: приходи от държавни трансфери; обща субсидия за делегирани дейности; целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД; други целеви трансфери; получените от общините целеви трансфери; трансфери между бюджетни сметки; трансфери от МТСП; преходен остатък от 2009; приходи за местни дейности; данъчни приходи; неданъчни приходи;обща изравнителна субсидия; целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности; получени трансфери; предоставен заем от бюджета към извънбюджетна сметка; друго финансиране; преходен остатък от 2009 г.

По разходите в размер от 4 700 000 става 4 522 721., разпределени по отговорности, по функции, по групи дейности и параграфи,съответно: за делегирани държавни дейности; от държавни трансфери; от местни приходи; от трансфери между бюджетни сметки; преходен остатък от 2009 г.; за местни дейности; резерв за неотложни и непредвидени разходи.

Инвестиционна програма от 1 173 434 става 985 653, съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ