Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.07.2010]

О Б Я В Л Е Н И Е № АБ -11- 151 ОТ 27. 07.2010 ГОДИНА

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 151 от 27. 07.2010 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5- 304 от 26.07.2010 год. е одобрен проект за Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на ПИ 046076 в местността”Могилски кайряк” по КВС с.Попово,Община Болярово, Област Ямбол за изграждане на Мобилна Базова Станция – BS 3823 на GSM / UMTS оператор.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ