Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.07.2010]

О Б Я В Л Е Н И Е № АБ -11- 148 ОТ 27. 07.2010 ГОДИНА

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 148 от 27. 07.2010 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5- 296 от 20.07.2010 год е одобрен проект за Подробен Устройствен План- План за регулация и застрояване на ПИ 000610, землището на Горска поляна, Община Болярово за реконструкция на Компресорна станция „Странджа”

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ