Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.06.2010]

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

На 29 юни местната власт проведе своето редовно тридесет и четвърто заседание. На него се обсъди и прие актуализирането и утвърждаването на общинската и областната транспортна схема в общината съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за ”Условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили”. На дискусия се подложиха и се гласуваха отчетът за изпълнението на условията, определени от ОбС, в договорите по извършените продажби на общински недвижими имоти и взетите мерки от общинската администрация при неизпълнение, както и отчетите на кметовете на селата Попово и Шарково за периода октомври 2008 – май 2010 г. Също така на сесията се разгледа и се прие информацията - анализ за тенденциите на престъпността, криминалната обстановка и проблемите по охраната и опазването на обществения ред на територията на община Болярово.

По време на заседанието общинските съветници гласуваха и докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2010 г.; предоставяне под наем на помещение от административна сграда общинска собственост в Болярово; предоставяне право на управление върху имот – държавна собственост; отпускане на еднократна помощ на нуждаещите се граждани от общината; анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Болярово за периода 2007 – април 2010 г.; кандидатстване на църковните настоятелства в Болярово, Мамарчево, Шарково, Малко Шарково и Ситово с проект „Текущ ремонт на църква и рехабилитация на околното пространство” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”; кандидатстване на читалищните настоятелства в Болярово, Стефан Караджово и Воден с проект „Текущ ремонт на сграда на народно читалище „Възраждане - 1912”, „Текущ ремонт на сграда на народно читалище „Стефан Караджа – 1904” и „Текущ ремонт на сграда на народно читалище „Ана Маймункова – 1894” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

В края на заседанието на местната власт дойде председателят на Общински съвет – Елхово, който призова общинските съветници да се присъединят с ДЕКЛАРАЦИЯ в подкрепа за запазване на елховската болница. С такава декларация са излезли и Общинските съвети на Елхово и Тополовград. Поради факта, че населението в общината е предимно в напреднала възраст и има нужда от постоянни грижи, закриването на най-близката болница би се отразило пагубно върху здравеопазването. Затова представителите на местната власт в Болярово изразиха съгласието си и гласуваха да подготвят и те декларация в защита на болницата в Елхово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ