Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.06.2010]

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИ СБОР ПО ЛИНИЯ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Бинка Величкова

Лятото е сезон, който крие твърде много опасности – по отношение на възникващи пожари, наводнения, удавяния в природни водни басейни и т.н. Ето защо на 29 юни 2010 г. под ръководството на заместник-кмета на община Болярово Жельо Желев се проведе учебно-методически сбор по въпросите на противопожарната безопасност и обезопасяването на водните площи. Присъстваха кметовете и кметските наместници на община Болярово, ръководители на служби и дирекции, както и представители на институции, имащи пряко отношение към разискваната тема .

Доклад по проблемите на противопожарната защита и мерките, предприети във връзка с обезопасяването на водните басейни по населени места, изнесе Лиляна Атанасчева от службата „Гражданска защита”. Изчерпателно и в детайли поднесената информация запозна присъстващите с планираните задачи, касаещи безопасността на обектите, населените места, посевите и горите на територията на община Болярово.

Госпожа Атанасчева сведе до вниманието на участниците в занятието и заповедите на кмета на общината Христо Христов, издадени въз основа на заповед № РД 14/0003 от 10.05.2010г. на Областния управител на област Ямбол и чл. 44, ал.1, т.11 от ЗМСМА.

Ежегодно по линия на Гражданска защита се изготвя актуален план за противопожарна безопасност и се следи за изпълнението на заложените в него мерки и неотложни задачи. Личният състав на групите за гасене на пожари е 150 души. Извършват се системни проверки относно противопожарната обезопасеност на земеделската техника.

През 2009г. на територията на община Болярово са възникнали 58 пожара, но благодарение на своевременните мерки на съответните звена потушаването им не закъснява.

Отчетена беше ценната помощ на Държавното лесничейство – клон гр. Елхово, на Противопожарната охрана, Гранична полиция, както и бързата реакция на кметовете по населените места в такива тревожни ситуации.

В обсъждането на тези въпроси се включи г-н Н. Ненов, оглавяващ Противопожарна охрана – клон град Болярово. Той констатира, че 90% от селскостопанската техника е приета (след съответния преглед) и жътвата може да започне пълноценно. Но човешките ресурси също могат да бъдат предпоставка за възникване на пожари – поради небрежност или други причини (боравене с открит огън, детски игри без надзор). Г-н Ненов отправи апел към кметовете и кметските наместници да обърнат внимание на лицата, временно присъстващи през летния сезон – ако има такива (гъбари, дървари, билкари), защото те обикновено стават причина за възникване на горски пожари понякога вследствие на безотговорното си отношение по време на тези кампании. Според г-н Ненов използваният при възникване на пожари тел. 112 не е твърде функционален, защото се губи ценно време при осъществяването на обратна информационна връзка. Ето защо по-полезни за целта са тел.160, тел 62-60 и телефонът на оперативния дежурен в общината 69-10.

Присъстващият на съвещанието представител на КЕЦ, ръководител на група за поддържане, сподели опасностите, които крият електропроводите за възникване на пожар, както и факторите за обезопасяването им.

В разисквания по тези теми със свои мнения се включиха началникът на „В и К” – град Болярово Драган Драганов и председателят на ПК „Напредък”- Христо Петров.

Някои от кметовете и кметските наместници също споделиха своите тревоги по разглежданите проблеми – неработещи противопожарни кранове или трудна достъпност до тях. Г-н Драганов увери съответните длъжностни лица,че хидратантите в тези населени места ще бъдат подменени (с. Крайново, с. Странджа, с. Камен връх).

Във връзка с предложението на Елена Анева, кмет на село Воден, да бъдат сезирани арендаторите на язовирите относно обезопасяването им, бе изразено уверение, че са изработени табели и предстои поставянето им по линия на ГЗ.

Обобщавайки мероприятието, заместник- кметът Жельо Желев окачестви като ползотворни и актуални проведените беседи. Взето беше решение констатираните пропуски да бъдат отстранени до 5 юли 2010г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ